Code web

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Tomcat trên Windows

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Tomcat trên Windows

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Tomcat trên Windows, bạn thực hiện như sau: Bước 1: Giải nén file đính kèm và upload lên server (gồm 3 files certificate.crt và intermediate.crt và rootCA.crt), lưu trong thư mục C:\keystore (thư mục đã tạo …
Tin học văn phòng