Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Sau đây mình xin hướng dẫn cách đơn giản nhất để Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress.

Thêm đuôi.html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Thêm đuôi.html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Cách Thêm đuôi .html vào link sản phẩm woocommerce WordPress

Hãy chèn đoạn code dưới dây vào file functions.php trong theme wordpress bán hàng . Sau khi thêm xong hãy vào bên trong admin cấu hình lại đường dẫn và nhớ bấm Lưu thiết lập

/** Customize link woo anbiweb*/

add_action('init', 'it60s_change_page_permalink', -1);
function it60s_change_page_permalink() {
global $wp_rewrite;
if ( strstr($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html') != '.html' )
$wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';
}

add_action( 'rewrite_rules_array', 'rewrite_rules' );
function rewrite_rules( $rules ) {
$new_rules = array();
foreach ( get_post_types() as $t )
$new_rules[ $t . '/([^/]+).html$' ] = 'index.php?post_type=' . $t . '&name=$matches[1]';
return $new_rules + $rules;
}

add_filter( 'post_type_link', 'custom_post_permalink' ); // for cpt post_type_link (rather than post_link)
function custom_post_permalink ( $post_link ) {
global $post;
$type = get_post_type( $post->ID );
return home_url( $type . '/' . $post->post_name . '.html' );
}
Theme Flatsome 3.13.1 cập nhật mới nhất 2021

Theme Flatsome 3.13.1 cập nhật mới nhất 2021

Downvn.net - Download phần mềm miễn phí


Xem thêm :

Đánh giá post
84 / 100

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin học văn phòng