Code hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress

Chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

 
<ul>
<?php
$q = new WP_Query(array(
'post_type' => 'post',
'posts_per_page' => 5,
'meta_key' => 'post_views_count',
'orderby' => 'meta_value_num',
'order' => 'DESC'
));
if($q->have_posts()):
echo '<ul>';
while ($q->have_posts()):$q->the_post();
{get_template_part('loop', 'baimoinhat');}
endwhile;
echo '</ul>';
endif; wp_reset_query();
?>
<ul>

 

cài đặt theme wordpress giống demo

cài đặt theme wordpress giống demo

Xem thêm :

79 / 100

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *